Voetstappen met Steunzolen


Noordbeemster/Middelburg, 15 december 2015

Beleidsplan voor het jaar 2016.
Bijlagen:

cijfers 2015 en begroting 2016  DRC


Specificatie_gevraagde_hulp_DRC_2016
 

De aardbevingen van april/mei 2015

De aardbevingen hebben een grote chaos en diepe ellende in Nepal veroorzaakt. Hulporganisaties buitelen over elkaar heen en dorpen kunnen hun
misčre maar moeilijk de baas. Daarbij komt nog de recente olieboycot van India en de door de overheid ingestelde limitering van elektraverbruik.
Kortom het land zit vreselijk in de knoei en wij proberen de door ons verkregen sponsorgelden zo economisch mogelijk te besteden.

Prioriteiten:

1. Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu
Onze grootste zorg gaat uit naar het continueren van dit project. Op de begroting is er  een tekort van € 11.000. en de DRC heeft ons gevraagd
om dit aan te vullen. Zie voor een specificatie van de kosten en de vergelijking met 2014 de bovenstaande bijlagen.
Tschiring Sherpa is projectleider en contactpersoon in het project.
De eigen inkomsten zijn door economische omstandigheden in Nepal steeds minder en de prijsstijgingen enorm en naar verwachting zullen
met het huidige beleid de jaarlijkse ongedekte kosten gemiddeld zeker € 10.000 of hoger bedragen. Dit met hetzelfde aantal opgenomen kinderen (ca. 55)
en bij het geven van educatie aan ca. 25 vrouwen.
Met name de inzameling d.m.v. het zogenaamde "door to door program" is met ca € 2.100. aanzienlijk minder. Dit vanwege het simpele feit dat er
minder deuren zijn en mensen hun geld zelf hard nodig hebben om te overleven.

Verdere wensen:
* Enkele kinderen hebben nieuwe protheses nodig, het zou fijn zijn als wij daarin kunnen bijdragen.
* Nieuwe schooluniformen voor de kinderen, hier is vooralsnog geen budget opgenomen, maar is wel noodzakelijk.

 2. Ganesh Himal Medische project
Keraunja zal waarschijnlijk maar voor een deel worden herbouwd, er zijn nog steeds aardverschuivingen en of de Healthpost door
ons herbouwd zal worden is nog niet zeker. Het is even afwachten wat er met Keraunja gaat gebeuren en wie wat gaat doen.
Tijdens de aardbeving zijn er diverse hulporganisaties actief geweest en de hulpverlening was daardoor chaotisch.
Het Rode Kruis Singapore heeft bijvoorbeeld aangeboden om de school te herbouwen. Het is nog even afwachten wat er gaat gebeuren.

3. Gairamudi
Gairamudi ligt aan de voet van het Rolwalinggebergte, daar waar een groot deel van onze "Sherpa's" vandaan komen.
Ook Gairamudi is zwaar beschadigd, vele huizen zijn  door de vreselijke bevingen
met de grond gelijk gemaakt.
Wij kregen het verzoek om de gedeeltelijk ingestorte school te herstellen of liever opnieuw te bouwen, maar dan aardbeving bestendig.
Herstel zal volgens schatting rond de € 10.000. kosten, nieuwbouw veel meer.
Wij zijn druk bezig met inventariseren wat er mogelijk en wenselijk  is en komen hier binnenkort met een gedetaileerd plan.

Reservevorming
De te vormen reserve dient uitsluitend om eventuele tijdelijke tekorten bij het DRC/Tendy Trust welke niet door giften worden gedekt op te kunnen vangen.
Een reserve van ca. €  20.000. is zeer gewenst en noodzakelijk, dit is ongeveer 2 x de jaarlijkse te verwachten uitgaven op korte termijn.

Mochten wij geen reserve hebben voor educatie en voeding van de kinderen, zo zou het project voor de 55 kinderen en 25 vrouwen in gevaar komen.

Hulp en herstel inzake de aardbeving
Op dit moment bedraagt het saldo ca € 50.000.=. Dit dankzij de vele goede gevers, die hebben gestort voor hulp en herstel van de schade aan projecten.
Hiervan zal ca € 30.000. beschikbaar zijn voor hulp.
Begin 2016 zal duidelijk worden welke projecten moeten worden gefinancierd, zoals bijvoorbeeld de school te Gairamudi.

Eerder in 2015 hebben wij al noodhulp gegeven aan zwaar getroffenen/daklozen, zoals dekens en dekzeilen ten bedrage van € 3.400.
Het herstel aan het gebouw DRC heeft € 5.600. gekost.

Vergoedingen bestuursleden
Er is veel te doen inzake vergoedingen aan bestuursleden. Voor alle duidelijkheid: Bij onze Stichting worden geen vergoedingen verstrekt!

Begroting lopende projecten voor 2016 in €

Ontvangsten
Donaties
Sponsoracties zoals expedities
40 mm mars
Totaal donaties
Rente
Totaal baten via bank

Donaties via Tendy Trust in Nepal
Totaal baten

Uitgaven
Kosten DRC 2016 te betalen in december 2015

Totaal begrootte kosten projecten
Administratiekosten
Totaal

Saldo nadelig


 8.000.
 1.000.
    600.
  9.600.
     400.
10.000.

     300.
10.300.


11.000.

11.000.
     200.
11.200.

    900.

Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2016
Aan volgende acties wordt gedacht:

Bankrekening
De reserve voor het project DRC wordt in 2015 wederom gestald op een  spaarrekening,

Deze rekening levert volgend jaar naar schatting 1.0 % rente op.


R.K.T. Kölber , voorzitter

Y. Schaefer, penningmeester 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris 

C. Kesteloo 

J.Th. van Berkel