voetstappen met steunzolen


Noordbeemster/Middelburg, 10 december 2017. 

Beleidsplan voor het jaar 2018
Bijlagen:

cijfers 2017 en begroting 2018  DRC

Specificatie_gevraagde_hulp_DRC_2018  

Prioriteiten: 

1. Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu
Het project draait, dankzij onze hulp van rond de € 9.500. per jaar voortreffelijk.
De DRC kan moeilijk hun eigen kosten via sponsors bij elkaar krijgen, zodat onze hulp eigenlijk onontbeerlijk is.
Vooral de aardbeving heeft ernstige wonden nagelaten; vele omliggende huizen zijn verwoest, zodat de jaarlijkse collecte wederom wellicht niet door kan gaan.|
De door de aardbeving aangerichte schade is toch wel groot te noemen, diverse scheuren moeten worden gedicht en de aangebrachte verstevigingen van ijzeren kokerbalken moeten
worden betimmerd. Nu blijkt dat ook de dakconstructie moet worden aangepast.
Tijdens de bouw van het tehuis werd besloten om, vanwege het ontbreken van de benodigde gelden, de bovenste verdieping niet af te bouwen en er een tijdelijk golfplaten dak op te plaatsen. Nu eist de overheid, dat het gebouw volgens tekening zal worden afgebouwd.
Samen met het herstel van de aardbeving schade zullen de kosten in totaal € 40.000.
bedragen, hetgeen op dit moment niet verantwoord is om uit te geven.
Wij kunnen voor deze kosten maximaal € 20.000. doneren en het restant zal door andere sponsors van het project bijeengebracht moeten worden.
Tendy Sherpa is al aan de gang om dit te realiseren en er zijn enkele sponsors gevonden.
Zoals gezegd loopt het project prima en krijgen de kinderen en vrouwen alle aandacht, die nodig is.

Healthpost te Putalikath Gairamudi
Het persen van de bouwstenen volgens het legosysteem is grotendeels afgerond en het bestuur hoopt, dat de healthpost in 2018 gereed zal zijn.
In verband met de langdurige moesson van 2017 is er vertraging in de bouw opgetreden, stenen konden in de blubber niet worden geperst en stukken land werden weggespoeld.
Wij hadden in eerste instantie twijfels aan de geschiktheid van de gekozen bouwlocatie, maar
ter plaatse waren er geen aardverschuivingen. Voor de zekerheid worden wel verstevigingen achter de healthpost aangebracht, zodat het optreden van aardverschuivingen in de toekomst worden voorkomen.

Reservevorming
Voor de voortgang van het DRC project is een reserve van ca € 20.000. benodigd.
Voor de afbouw van het DRC tehuis is eveneens € 20.000. gereserveerd.

Vergoedingen bestuursleden
Er is veel te doen inzake vergoedingen aan bestuursleden. Voor alle duidelijkheid: Bij onze Stichting worden geen vergoedingen verstrekt!

Begroting voor 2018 in €             

Ontvangsten
Donaties
Sponsoracties
40 mm mars
Totaal donaties
Rente
Totaal baten

Uitgaven
Kosten DRC
Bankkosten en website
Totaal reguliere kosten
Saldo

Uitgaven reserveringen:

Healthpost Putalikath/ Gairamudi (restant)
Verbeteringen DRC gebouw
Totaal


  6.000.
  3.000.
     600.
  9.600.

     300.
  9.900.


  9.600.
     300.
  9.900.
         0.
=====


  5.000.
20.000.
25.000.
=====


Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2018 
Aan volgende acties wordt gedacht:

Bankrekening
De reserve voor het project DRC wordt in 2018 wederom gestald op een  spaarrekening,
Deze rekening levert volgend jaar naar schatting 0,2 % rente op. 

R.K.T. Kölber , voorzitter

Y. Schaefer, penningmeester 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris 

C. Kesteloo 

J.Th. van Berkel