Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129  

     

 

Algemeen beleidsplan en doelstellingen Stichting Sponsortrek Nepal

 

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het bevorderen van kleinschalige ontwikkelingshulp in Nepal, daar waar de nood het hoogst is en grotere organisaties niet werkzaam zijn.

De stichting heeft sedert haar oprichting in 1994 vele projecten ondersteund en de thans lopende projecten zijn:

 

Ganesh Himal Medische Project,( sedert 1994)

Biedt middels 2 door de stichting gebouwde medische posten (Gumda en Keronja) medische hulp aan ca 10.000 mensen. De medische posten zijn min of meer zelfstandig maar worden door de overheid onvoldoende van support, medicijnen en mankracht voorzien, zodat onze stichting voor aanvulling moet zorgen. Ook komt het onderhoud aan de gebouwen voor rekening van onze stichting.

 

Disabled Rehabilitation Centre Nepal (sedert 2004)

In 2005 werd door de stichting een groot gebouw gerealiseerd waarin thans 55 gehandicapte- en weeskinderen onderdak vinden. De 55 kinderen staan onder de hoede van de “DRC Nepal”.

Voor de computerlessen zijn 12 computers aangeschaft.

Tevens krijgen in het gebouw 25 gehandicapte vrouwen lessen in handwerken en kleding maken.

Hiertoe zijn 18 naaimachines aangeschaft.

 

De DRC zamelt zelf gelden in, doch dat is niet voldoende om aan alle noden te voldoen, zoals;

 

Werkwijze financiering  van de kosten, besteding van de giften

Jaarlijks wordt in november/december door onze stichting de balans opgemaakt van de inkomsten en de DRC dient onafhankelijk een begroting in voor het komende jaar. Naar gelang onze inkomsten uit giften en donaties wordt een bijdrage in de kosten gegeven. Mochten wij in een bepaald jaar te weinig giften hebben ontvangen, dan zal het budget van de DRC moeten worden aangepast of moet er een beroep op de reserve worden gedaan.

Dat kan betekenen dat in een bepaald jaar geen nieuwe protheses of kleding kan worden aangeschaft of dat bepaalde lesfaciliteiten komen te vervallen.

Mochten er extra inkomsten zijn, dan wordt een bestemming gevonden, zoals de bouw van nieuwe schoollokalen in de school van Keronja.

In principe worden, met in achtneming van een te vormen noodzakelijke reserve, alle giften jaarlijks aan projecten besteed.

 

Controle op de uitgaven

Onze stichting krijgt nota’s van specifieke door ons betaalde kosten, zoals aanschaffingen en kosten voor onderhoud van het gebouw, tevens wordt, mede door onze sponsors gecontroleerd of gesponsorde goederen daadwerkelijk aanwezig zijn.

 

Fondsenwerving

Onze stichting wil reizigers en geïnteresseerden motiveren om van hun reis, trektocht of expeditie een sponsorreis te maken. Reizigers kunnen in Nepal onze projecten bezoeken, zodat zij kunnen zien wat er met hun giften gebeurt. Expedities laten zich per geklommen meter sponsoren. Kinderen kunnen financieel worden geadopteerd. Tevens worden diverse acties gehouden, zoals; informatieavonden, sponsorlopen en tentoonstellingen over Nepal en onze projecten.