Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

  Voetstappen met steunzolen

     

Noordbeemster/Middelburg, 3 december 2010.

 

Beleidsplan voor het jaar 2011

 

Prioriteiten: 

 

1. Tendy Trust (Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu)

Onze grootste zorg gaat uit naar het continueren van dit project. Op de begroting is er een tekort van € 8.975. en de Stichting heeft ons wederom gevraagd om dit aan te vullen.

De eigen inkomsten zijn door economische omstandigheden in Nepal steeds minder en de prijsstijgingen enorm en naar verwachting zullen met het huidige beleid de jaarlijkse kosten gemiddeld zeker € 9.000. of hoger bedragen.

Een minimale reserve van ca € 20.000. is nodig om het project ook in een paar “slechtere jaren” met minder donaties te laten overleven

 

Bijlage begroting 2011 Tendy Trust/ DRC  (click hier voor de bijlage )

Een oplossing wordt gezocht in:

Vooral dit laatste is een goede en haalbare optie en bij het verlaten van het project zullen er eerst dan nieuwe kinderen worden opgenomen als er nieuwe sponsors gevonden zijn. Dit is reeds met de projectleiders Amrit Pudasainee en Tendy Sherpa besproken en zij staan hier positief tegenover.

Het is niet de bedoeling dat kinderen voortijdig hierom het project dienen te verlaten.

Verwacht wordt dat er in 2015 10 kinderen minder in het project zullen zijn.

 

2. protheses en krukken

Kinderen groeien snel en prothese moeten soms elk jaar worden vernieuwd, hier moet meer aandacht aan worden geschonken en er worden hiervoor gelden uit de stortingen in 2010 voor gereserveerd.

SBSS heeft hiervoor 3000. euro geschonken, zie het jaarverslag dat einde januari zal verschijnen.

 

3. Ganesh Himal Medische project

Medisch assistent Saroj Gurung heeft het project in 2009 verlaten en Amrit Gurung heeft hem opgevolgd.

De overheid verstrekt nu meer medicijnen dan voorheen en wij zullen alleen voor suppletie zorg dragen als dat echt nodig is; op verzoek van de medisch assistent en onder overleg van bewijzen.

De kosten voor de Healthpost zijn derhalve beperkt tot het onderhoud van het gebouw.

 

4. De bouw van extra klaslokalen bij de school in Keronja (zie 2010)

Voorlopig is dit nog niet aan de orde, tenzij er in 2011 voldoende hiervoor aan sponsoring wordt ontvangen.

Begroting voor 2011 in

 

Ontvangsten

Donaties                                                                                  6.000.

40 mm mars                                                                               700.

Donaties actie Himlung peak                                                        400.

Andere inzamelingen                                                                 1.500.

Totaal donaties                                                                          8.600.

Rente                                                                                          300.

Totaal baten via bank                                                                 8.900.

Donaties via Tendy Trust Nepal                                                      500.

Totaal baten                                                                              9.400.


Uitgaven
                                                                                  

Kosten DRC 2012, te voldoen in december 2011                           9.000.

Extra budget voor protheses                                                        2.000.

Kosten inventaris Keronja                                                               500.

Totaal begrootte kosten projecten voor                                         11.500.

Begroting administratiekosten                                                         175.

Totaal volgens begroting                                                             11.675.

Saldo Negatief:                                                                            2.275.

Het nadelig saldo wordt gecompenseerd uit het op de balans te reserveren bedrag voor uitgaven aan protheses.

 

Reservevorming

De te vormen reserve dient uitsluitend om eventuele tijdelijke tekorten bij het DRC/Tendy Trust welke niet door giften worden gedekt op te kunnen vangen. Een reserve van ca €  20.000. is zeer  noodzakelijk, dit is ongeveer 2x de jaarlijkse te verwachten uitgaven op korte termijn.

Mochten wij geen reserve hebben voor educatie en voeding van de kinderen, zo zou het project voor de 55 kinderen en 25 vrouwen in gevaar komen.

 

 

Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2011 

Aan volgende acties wordt gedacht:

 

 

De Stichting heeft inmiddels de ANBI status gekregen en dit heeft al resultaat opgeleverd, zie donaties jaarverslag.

 

Bankrekening

De reserve voor het project DRC zal   op een dagelijks opvraagbare spaarrekening worden gezet, dit ter compensatie van de bankkosten welke worden berekend..

 

 

R.K.T. Kölber , voorzitter

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel