Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

 Jaarrekening 2011

Dhanbahdur met nieuwe rolstoel en met nieuwe protheses 

 

Het jaar 2011 was voor de Stichting Sponsortrek Nepal in vergelijking met 2010 minder succesvol .

Althans in financieel opzicht. Wij misten duidelijk een expeditie en de “crisis” had duidelijk invloed op de giften. De kaarten actie bracht

dit jaar slechts € 79,50 op. Toch was er een bescheiden positief resultaat van € 893,25!

 

Gelukkig konden alle schoolprogramma’s voor de kinderen doorgaan en werd de training aan 25 gehandicapte en zeer arme vrouwen

voortgezet met als resultaat dat zij in de maatschappij een beter bestaan konden opbouwen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Alle kinderen en 1 vrouw kregen nieuwe been- en arm protheses.

 

 Staat van Baten en Lasten

 

 

 

Ontvangsten

 

Donaties Algemeen

Donatie 40 mm mars

Donaties actie Himlung Peak

Mont Ventoux

Andere acties inzamelingen

 

Totaal Donaties

Rente

 

Totaal baten via bank

Donaties via Tendy Trust Nepal

 

Totaal baten

 

Uitgaven

project DRC zie budget

Renovatie Healthpost Keronja

Kosten inventaris Keronja

Protheses

 

Totaal uitgaven

 

Bankkosten

Kosten Internet website

Kamer voor Koophandel

 

Totale Verwervingskosten

 

Totale Uitgaven

 

Saldo

 

 

2010

 

 

10.074,07

     720,=

  4.900,=

  3.000,=

  1.709,50

________

20.403,57

     236,76

 ________

20.640,33

  1.407,=

________

22.047,33

 

 

 8.975,=

 1.407,=

      --,--

      --,--

_______

10.382,=

 

      29,14

    132,73

      26,14

________

    188,01

________

10.570,01

 

11.477,32

=======

 

2011

 

 

  8.246,07

     620,=

     636,=

          -,--

       79,50

  _____

  9.581,57

    483,06

________

10.064,63

  2.300,=

________

12.364,63

 

 

  9.000,=

        --,--

         -,-

  2.300,=

________

 11.300,=

 

        8,18

    136,56

      26,64

_______

    171,38        

_______

11.471,38

 

     893,25

=======

Begroting 2011

 

 

 6.000,=

    700,=

    400,=

        -,--

 1.500,=

_______

 8.600,=

    300,=

_______

 8.900,=

    500,=

_______

 9.400,=

 

 

 8.000,=

        -,--

    500,=

 3.000,=

_______

11.500,=

 

     30,=

   115,=

     30,=

_______

    175,=    

 _______

11.675,=

 

- 2,275,=

=======

Begroting 2012

 

 

4.500,=

   600,=

    ----,=

       -,--

 1.000,=   

_______

6.100,=

   300,=

_______

6.400,=

   500,=

_______

6.900,=

 

 

9.000,=

     --,--

   500,=

   700,=

_______

10.200,=

 

      30,=

    140,=

      30,=

________

    200,=           

_______

10.400,=

 

_ 3.500,=

=======

 

  Balans per 31 december 2011

 

Saldo ABN/AMRO 31/12 2011

Saldo ABN/AMRO renterekening 31/12 2011

Reserve projecten algemeen

Reserve voor protheses en hulpmiddelen

     761,36

 25.719,82

 

 

________

 

26.481,18

=======

 

 

25.781,18

     700,=

________

 

26.481,18

=======

 

 

 

Blad 2

 

Tendy Trust Nepal

Einde 2010 werd de Stichting “Tendy Trust Nepal” opgericht, deze Stichting fungeert als tussenpersoon tussen DRC en Sponsortrek Nepal

tevens behartigt deze NGO de belangen van andere projecten, zoals ons medisch project te Keronja.

Tendy Sherpa staat als trekkingorganisator in contact met vele trekkingtoeristen en hij probeert via de opgerichte Tendy Trust ook die personen te motiveren een bijdrage voor een project te doen.

Giften worden in dit geval op de rekening van Tendy Trust gestort.

 

Bestedingen voor onze projecten worden in goed overleg uitgevoerd.

 

Toelichting op de balans

Het saldo reserve voor de projecten is thans voldoende om het project DRC 2-3 jaar goed te laten functioneren, een minimum van € 20.000,=

wordt als eis gesteld in het door het bestuur opgestelde “Algemeen Beleidsplan”.

De reserve voor het laatste deel van de  protheses, krukken en andere hulpmiddelen zal in 2012 hiervoor worden besteed.

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

 

Ontvangsten

De donaties zijn dit jaar, zoals voorzien beduidend lager.

Tendy Trust Nepal heeft rechtsreeks in Nepal € 2.300,= ontvangen, zodat het totaal te besteden bedrag

Toch nog goed te noemen is.

 

Tijdelijk niet benodigde gelden worden op een dagelijks opvraagbare renterekening gezet.

De administratie- en verwervingskosten zijn met € 171,38 zeer laag te noemen en bedragen slechts

1.8 % van de giften en worden ruimschoots gedekt door de renteopbrengsten.

Giften komen dus voor het volle bedrag ten gunste van de projecten!

.

 

Uitgaven DRC project

Jaarlijks wordt de begroting van DRC samen met Tendy Trust beoordeeld en het tekort gesuppleerd, de kosten zijn zeer aannemelijk,

mede gezien de duurdere school voor de meeste van de kinderen. Geleidelijk zullen er door natuurlijk verloop minder kinderen in het project

zijn en de kosten worden dan meer beheersbaar. Zie het budget van het DRC.

Een verrekening van de betaalde voorschotten zal niet plaatsvinden, er is in het project altijd behoefte aan betere voeding voor de kinderen

of nieuwe kleren. Mocht er een tekort zijn dan wordt een nieuw gespecificeerd verzoek ingediend.

 

De uitgaven van de DRC kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

 

5 maanden Rijst

Onderhoud naaimachines

Computerleraar

handwerklerares

coördinator activiteitenbegeleider

lesgelden kinderen

materialen brei- en naailessen

Protheses, krukken en rolstoelen

 1.670,=

      22,=

    735,=

    613,=

    613,=

 5.102,=

    245,=

 2.300,=

_______

11.300,=

======

 

 

                                  

 

 

 

 

Blad 3

 

Uitgaven project Keronja

De aanschaf van nieuwe inventaris is even uitgesteld tot 2012.

Wij willen graag de  inventaris met een trekkinggroep meegeven, dit om kosten voor begeleiding (Sherpa) van De dragers te sparen.

De healthpost is in 2010 geheel vernieuwd en kosten zijn er naar wij verwachten de komende jaren niet.

Evenals in 2010 waren er geen extra kosten voor medicijnverbruik, de overheid geeft steeds meer medicijnen ten behoeve van  de

Healthpost Keronja.

 

Begroting 2012

Er zijn tot op heden geen grote acties gepland, maar wij hopen dat er in de loop van het jaar toch nog een grote actie van start kan gaan.

De onkosten zullen zeker laag blijven.

 

 

Noordbeemster, 8 april 2012.

 

R.K.T. Kölber

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel

 

De kascommissie:

 

L.J.M. Schagen

 

N.C.M. de Lange