Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

 Jaarrekening 2012

DRC- family 

Het jaar 2012 was voor de Stichting Sponsortrek Nepal toch nog onverwacht succesvol .

Dit dankzij enkele onverwachte giften en zeker door de Annapurna 4 expeditie.

Wel baart het ons zorgen dat de giften in het algemeen sterk zijn verminderd.

Alle schoolprogramma’s voor de kinderen konden doorgaan en werd de training aan 25 gehandicapte en zeer arme vrouwen

voortgezet met als resultaat dat zij in de maatschappij een beter bestaan konden opbouwen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

 

 Staat van Baten en Lasten

 

 

 

Ontvangsten

 

Donaties Algemeen

Donatie 40 mm mars

Donaties actie Himlung Peak

Donaties actie Annapurna 4

Andere acties inzamelingen

 

Totaal Donaties

Rente

 

Totaal baten (via bank)

Donaties via Tendy Trust Nepal

 

Totaal baten

 

Uitgaven

project DRC zie budget

Renovatie Healthpost Keronja

Kosten inventaris Keronja

Protheses

 

Totaal uitgaven

 

Bankkosten

Kosten Internet website

Kamer voor Koophandel

 

Totale Verwervingskosten

 

Totale Uitgaven

 

Saldo

 

 

2011

 

 

  8.246,07

     620,--

     636,--

          -,--

       79,50

  _____

  9.581,57

    483,06

________

10.064,63

  2.300,=

________

12.364,63

 

 

  9.000,--

        --,--

         -,-

  2.300,--

________

 11.300,--

 

        8,18

    136,56

      26,64

_______

    171,38        

_______

11.471,38

 

     893,25

=======

 

2012

 

 

  6.445,--

     550,--

          -,--

   2.500,--

      375,--

________

   9.870,--

      665,--

________

  10.535,--

          --,--

________

  10.535,--

 

 

    9.561,--

          --,--

          --,--

          --,--

________

    9.561,--

 

         16,10

       136,56

         24,08

_________

       176,74

_________

    9.737,74

 

       797,26

Begroting 2012

 

 

4.500,--

   600,--

    -   ,--

       -,--

1.000,--   

_______

6.100,--

   300,--

_______

6.400,--

   500,--

_______

6.900,--

 

 

9.000,--

     --,--

   500,--

   700,--

_______

10.200,--

 

      30,--

    140,--

      30,--

________

    200,--           

_______

10.400,=

 

_ 3.500,=

=======

Begroting 2013

 

 

 

  4.500,--

     600,--

     500,--

        --,--

     500,--

 _______

  6.100,--

     600,--

________

  6.700,--

     300,--

 _______

  7.000,--

 

 

  9.000,--

     500,--

     500,--

        --,--

________

10.000,--

 

       30,--

      140,--

        60,--

________

      230,--

________

 10.230,--

 

 _3.230,--

 

 

 

Balans per 31 december 2012

 

Saldo ABN/AMRO 31/12 2012

Saldo ABN/AMRO renterekening 31/12 2012

Te ontvangen bankrente over 2012

Reserve projecten

 

      893,62

 25.755,87

      628,95

 

________

 

27.278,44

=======

 

 

 

 27.278,44   

________

 

 27.278,44

=======

 

 

 

 

Blad 2

 

Tendy Trust Nepal

Einde 2010 werd de Stichting “Tendy Trust Nepal” opgericht, deze Stichting fungeert als tussenpersoon tussen DRC en

Sponsortrek Nepal. Tevens behartigt deze NGO de belangen van andere projecten, zoals ons medisch project te Keronja.

Tendy Sherpa staat als trekkingorganisator in contact met vele trekkingtoeristen en hij probeert via de opgerichte Tendy Trust

ook die personen te motiveren om een bijdrage voor een project te doen.

 

Bestedingen voor onze projecten worden in goed overleg uitgevoerd.

Thans controleert, behalve de accountant ook de overheid alle NGO’s grondig op alle uitgaven.

Wij stellen voor ons budget DRC een verklaring op en deze wordt door Tendy Trust en ons ondertekend.

De overheid vergelijkt de werkelijke uitgaven met onze verklaring en met het gestorte bedrag.

 

Toelichting op de balans

 

Het saldo reserve voor de projecten is thans voldoende om het project DRC 3 jaar te laten functioneren.

 

Op de balans van 31-12-2011 werd als reserve voor protheses en krukken nog een bedrag van 700. euro opgenomen.

Alle kinderen en vrouwen zijn inmiddels van nieuwe hulpmiddelen voorzien en dit bedrag werd in 2012 daarom bij de algemene reserve gevoegd.

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

 

Ontvangsten

De donaties zijn dit jaar, zoals voorzien beduidend lager.

Door de crisis zijn er minder reizigers naar Nepal, die een bezoek hebben gebracht aan een project.

Rechtstreekse stortingen op Tendy Trust hebben er dus namens ons niet plaats gevonden.

Er was een actie, inzameling naar aanleiding van een verjaardag van een onzer tochtgenotes, de actie

Heeft 375. euro opgeleverd. De actie in het kader van de Annapurna 4 expeditie leverde voor ons maar liefst 2.500. euro op

en bracht ons gelukkig op een positief resultaat!

 

Gelden, die tijdelijk niet nodig zijn  worden op een dagelijks opvraagbare renterekening gezet.

Het saldo van de betaalrekening wordt zo laag mogelijk gehouden.

.

 

Uitgaven DRC project

Jaarlijks wordt de begroting van DRC samen met Tendy Trust beoordeeld en het tekort gesuppleert, de kosten zijn zeer aannemelijk,

mede gezien de duurdere school voor de meeste van de kinderen. Geleidelijk zullen er door natuurlijk verloop minder kinderen in

het project zijn en de kosten worden dan meer beheersbaar. Zie het budget van het DRC.

Een verrekening van de betaalde voorschotten zal niet plaatsvinden, er is in het project altijd behoefte aan betere voeding

voor de kinderen of nieuwe kleren. Mocht er een tekort zijn dan wordt een nieuw gespecificeerd verzoek ingediend.

 

Zowel door de eerder genoemde overheidscontrole als door onze bezoeken aan de projecten in Nepal is er een grote mate

van zekerheid voor de donateurs dat hun gift in zijn geheel aan een project ten goede

komt.

 

De uitgaven voor de DRC kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

 

 

Rijst voor de kinderen

Onderhoud (naai) machines

Computerleraar

handwerklerares

coördinator activiteitenbegeleider

lesgelden kinderen

materialen brei- en naailessen

 

 1.964,=

    350,=

    655,=

    655,=

    655,=

 5.050,= 

    232,=

 _______

 9.561,=

======

 

 

          

Blad 3

 

Uitgaven project Keronja

De aanschaf van nieuwe inventaris is wederom uitgesteld.

Tijdens ons bezoek aan Keronja werd houtworm aan de constructie en ramen van het gebouw geconstateerd, dit wordt

in het voorjaar van 2013 eerst behandeld en daarna worden de nieuwe medicijnkasten aangeschaft.

 

Beheers- en administratiekosten

De administratie- en verwervingskosten zijn met € 176,74 zeer laag te noemen en bedragen slechts

1.7 % van de giften en die kosten worden ruimschoots gedekt door de renteopbrengsten.

Giften komen dus voor het volle bedrag ten gunste van de projecten!

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.

 

 

Begroting 2013

De begrootte donaties zijn door de crisis bewust laag gehouden.

 

Er zijn tot op heden geen grote acties gepland, maar wij hopen dat er in de loop van het jaar toch nog een grote actie van start kan gaan.

Het doorgaan van een geplande Himlung Peak expeditie zou voor Sponsortrek zeer welkom zijn.

Op dit moment is mede door de crisis het doorgaan hiervan nog onzeker.

De onkosten zullen zeker onveranderd laag blijven.

 

Zie voor meer informatie ook het algemeen beleidsplan voor 2013

 

 

 

Noordbeemster, 10 april 2013.

 

R.K.T. Kölber

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel

 

 

 

Accoord kascommissie, Purmerend…………

 

 

W.D. Lust

 

 

 

R. Bergen