Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

 Jaarrekening 2013

DRC family

Het jaar 2013 was voor de Stichting Sponsortrek Nepal toch nog onverwacht redelijk succesvol .

Dit dankzij enkele onverwachte giften en zeker door de Patagonia expeditie.

 

Alle schoolprogramma’s voor de kinderen in DRC konden doorgaan en werd de training aan 15 gehandicapte en zeer arme vrouwen voortgezet met als resultaat dat zij in de maatschappij een beter bestaan konden opbouwen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

 

 Staat van Baten en Lasten

 

 

 

Ontvangsten

 

Donaties Algemeen

Donatie 40 mm mars

Donaties actie Himlung Peak

Donaties actie Annapurna 4

Andere acties inzamelingen

Donatie actie Patagonia

 

Totaal Donaties

Rente

 

Totaal baten (via bank)

Donaties via Tendy Trust Nepal

 

Totaal baten

 

Uitgaven

project DRC zie budget

Renovatie Healthpost Keronja

Kosten inventaris Keronja

 

Totaal uitgaven projecten

 

Bankkosten

Kosten Internet website

Kamer voor Koophandel

 

Totale Verwervingskosten

 

Totale Uitgaven

 

Saldo

 

 

2012

 

 

  6.445,--

     550,--

        --,--

  2.500,--

      375,--

         --,--

  _____

  9.870,--

     665,--

________

10.535,--

        --,--

________

10.535,--

 

 

  9.561,--

        --,--

         -,-

________

  9.561,--

 

      16,10

    136,56

      24,08

_______

    176,74

_______

 9.737,74

 

    797,26

=======

 

2013

 

 

  6.715,--

     650,--

     720,--

        --,--

        --,--

  1.000,--

________

   9.085,--

      500,93

________

   9.585,93

      575,--

________

 10.160,93

 

 

    9.800,--

       315,--     

       260,--

________

  10.375,--

 

       149,69

       138,86

          --,--

_________

       288,55

_________

  10.663,55

 

   -  502,62

Begroting 2013

 

 

4.500,--

   600,--

   500,--

       -,--

  500,--

     --,--

_______

6.100,--

   600,--

_______

6.700,--

   300,--

_______

7.000,--

 

 

9.000,--

   500,---

   500,--

_______

10.000,--

 

      30,--

    140,--

      60,--

________

    230,--           

_______

10.230,=

 

_ 3.230,--

=======

Begroting 2014

 

 

  6.000,--

     600,--

        --,--

        --,--

  1.000,--

        --,--

 _______

  7.600,--

     450,--

________

  8.050,--

     300,--

 _______

  8.350,--

 

 

  9.800,--

     600,--

        --,--

________

10.400,--

 

     150,--

     140,--

        --,--________

     290,--

________

10.690,--

 

 -2.340,--

 

 

 

Balans per 31 december 2013

 

Saldo ABN/AMRO 31/12 2013

Saldo ABN/AMRO renterekening 31/12 2013

Te ontvangen bankrente over 2013

Reserve projecten

 

      890,07

 25.384,82

      500,93

 

________

 

26.775,82

=======

 

 

 

 26.775,82   

________

 

 26.775,82

=======

 

 

 

 

Blad 2

 

Tendy Trust Nepal

Einde 2010 werd de Stichting “Tendy Trust Nepal” opgericht, deze Stichting fungeert als tussenpersoon tussen DRC en Sponsortrek Nepal. Tevens behartigt deze NGO de belangen van andere projecten, zoals ons medisch project te Keronja.

Tendy Sherpa staat als trekkingorganisator in contact met vele trekkingtoeristen en hij probeert via de opgerichte Tendy Trust ook die personen te motiveren om een bijdrage voor een project te doen.

 

Bestedingen voor onze projecten worden in goed overleg uitgevoerd.

Thans controleert, behalve de accountant ook de overheid alle NGO’s grondig op alle uitgaven.

Wij stellen voor ons budget DRC een verklaring op en deze wordt door Tendy Trust en ons ondertekend.

De overheid vergelijkt de werkelijke uitgaven met onze verklaring en met het gestorte bedrag.

 

Toelichting op de balans

Het saldo reserve voor de projecten is thans voldoende om het project DRC bijna 3 jaar te laten functioneren. Dit moet als absolute minimum worden gezien, aangezien wij een groot aandeel op ons nemen voor scholing en begeleiding van de kinderen.

Gelden, die tijdelijk niet nodig zijn  worden op een dagelijks opvraagbare renterekening gezet.

Het saldo van de betaalrekening wordt zo laag mogelijk gehouden.

 

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Ontvangsten

De donaties zijn dit jaar, gelukkig hoger dan vorig jaar was voorzien.

Dit komt mede door de Himlung Peak expeditie van Jos Tinnemans en Raimo Haverink en een onverwachtse bijdrage van € 1000.= van de  Aconcagua expeditie 2012. Ans en Alex Bijlsma organiseren vrij regelmatig expedities voor goede doelen, onder het motto “Bridging Continents

Alle sponsors zeggen wij hierbij heel Hartelijk dank!

 

Door de crisis zijn er minder reizigers naar Nepal, die een bezoek hebben gebracht aan een project.

De reguliere sponsoring blijft helaas nog steeds achter bij die in het verleden.

 

Uitgaven DRC project

Jaarlijks wordt de begroting van DRC samen met Tendy Trust beoordeeld en het tekort gesuppleerd, de kosten zijn zeer aannemelijk, mede gezien de duurdere school voor de meeste van de kinderen. Geleidelijk zullen er door natuurlijk verloop minder kinderen in het project zijn en de kosten worden dan meer beheersbaar. Zie het budget van het DRC.

 

Zowel door de eerder genoemde overheidscontrole als door onze bezoeken aan de projecten in Nepal is er een grote mate van zekerheid voor de donateurs dat hun gift in zijn geheel aan een project ten goede

komt.

 

De uitgaven voor de DRC kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

 

 

Rijst voor de kinderen

Onderhoud (naai) machines

Computerleraar

handwerklerares

coördinator activiteitenbegeleider

lesgelden kinderen

materialen brei- en naailessen

 

 1.994,=

    290,=

    655,=

    655,=

    655,=

 5.291,= 

    260,=

 _______

 9.800,=

======

 

 

          

 

 

 

 

 

Blad3

 

Nieuwe kinderen in het project DRC

In het project zijn vorig jaar 7 nieuwe kinderen opgenomen en 7 kinderen zijn gaan werken en/of studeren. Kinderen, die het project verlaten worden nog enige tijd gevolgd tot zij geheel op eigen benen

kunnen staan.

 

Uitgaven project Keronja

Er is een nieuwe medicijnkast aangeschaft.

De door houtworm aangetaste kozijnen zijn vervangen en alle houten delen inclusief de kap is met anti- houtwormmiddel behandeld. Totale kosten € 575.=

In 2014 worden alle kozijnen geverfd, eerst wordt gekeken of de houtworm definitief verdwenen is.

 

Beheers- en administratiekosten

De administratie- en verwervingskosten zijn met € 288,55 zeer laag te noemen en die kosten worden ruimschoots gedekt door de renteopbrengsten.

De bankkosten zijn aanzienlijk verhoogd, dit terwijl wij ertoe over zijn gegaan om geen dagafschriften meer per post te laten komen, anders werd het nog veel duurder.

 

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.

 

 

Begroting 2014

Er zijn tot op heden geen grote acties gepland, maar wij hopen dat er in de loop van het jaar toch nog een grote actie van start kan gaan.

 

De onkosten zullen zeker laag blijven.

 

Zie voor meer informatie ook het algemeen beleidsplan voor 2014.

 

 

 

Noordbeemster, 11 mei 2014.

 

R.K.T. Kölber

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel

 

 

 

Accoord kascommissie, Purmerend, 25 april 2014
 

 

W.D. Lust

 

 

 

R. Bergen