Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

 Jaarrekening 2014

Het jaar 2014 was voor de Stichting Sponsortrek Nepal toch nog onverwacht redelijk succesvol .

Dit dankzij enkele onverwachte giften en zeker door de diverse goede acties, waarvoor onze hartelijke dank!

 

Alle schoolprogramma’s voor de kinderen in DRC konden doorgaan en werd de training aan 25 gehandicapte en zeer arme vrouwen

voortgezet met als resultaat dat zij in de maatschappij een beter bestaan konden opbouwen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

 

 Staat van Baten en Lasten

 

 

 

Ontvangsten

 

Donaties Algemeen

Donatie 40 mm mars

Donaties actie Himlung Peak

Actie dhr en mw Bijlsma

Acties

Actie Keizersgrachtkerk

 

Totaal Donaties

Rente

 

Totaal baten (via bank)

Donaties via Tendy Trust Nepal

 

Totaal baten

 

Uitgaven

project DRC zie budget

Project DRC computers

Renovatie Healthpost Keronja

Kosten inventaris Keronja

uitgaven projecten

Totaal

Bankkosten

Kosten Internet website

 

Totale Verwervingskosten

 

Totale Uitgaven

 

Saldo

 

 

2013

 

 

  6.715,--

     650,--

     720,--

  1.000,--

         -,--

         --,--

  _____

  9.085,--

    500,93

________

 9.585,93

    575,--

________

10.160,93

 

 

  9.800,--

     315,--    

     260,--

________

10.375,--

 

    149,69

    138,86      

_______

    288,55

_______

10.663,55

 

   -502,62

=======

 

2014

 

 

  7.310,--

     550,--

         -,--

  1.250,--

     885,--

     975,--

________

 10.970,--

      399,01

________

 11.369,01

          -,--

________

 11.369,01

 

 

    9.200,--

    1.525,50

          --,--

________

  10.725,50

 

       136,15

       138,86         

_________

       275,01

_________

  11.000,51

 

       368,50


Begroting 2014

 


6.000,--

   600,--

       -,--

       -,--

1.000,--

     --,--

_______

7.600,--

   450,--

_______

8.050,--

   300,--

_______

8.350,--

 

 

9.800,--

      --,---

   600,--

_______

10.400,--

 

    150,--

    140,--     

________

    290,--       

_______

10.690,=

 

_ 2.340,--

=======


Begroting 2015

 

  

  7.000,--

     600,--

        --,--

        --,--

  1.000,--

        --,--

 _______

  8.600,--

     300,--

_______.

  8.900,--

     300,--

 _______

  9.200,--

 

 

  9.200,--

        --,--

     800,--    

________

10.000,--

 

     150,--

     140,--  

  ______

     290,--

________

 10.290,--

 

  -1.090,--

 

 
Balans per 31 december 2014

 

Saldo ABN/AMRO 31/12 2014

Saldo ABN/AMRO renterekening 31/12 2014

Te ontvangen bankrente over 2014

Reserve projecten

 

       859,56

  25.885,75

       399,01

 

________

 

  27.144,32

   =======

 

 

 

27.144,32

________

 

27.144,32

=======

 

 

 

Tendy Trust Nepal

Einde 2010 werd de Stichting “Tendy Trust Nepal” opgericht, deze Stichting fungeert als tussenpersoon tussen DRC en Sponsortrek Nepal.

Tevens behartigt deze NGO de belangen van andere projecten, zoals ons medisch project te Keronja.


Tendy Sherpa staat als trekkingorganisator in contact met vele trekkingtoeristen en hij probeert via de opgerichte Tendy Trust ook die personen

te motiveren om een bijdrage voor een project te doen.

 

Bestedingen voor onze projecten worden in goed overleg met Keronja en de DRC uitgevoerd.

Thans controleert, behalve de accountant ook de overheid alle NGO’s grondig op alle uitgaven.


Toelichting op de balans

Het saldo reserve voor de projecten is thans voldoende om het project DRC bijna 3 jaar te laten functioneren. Dit moet als absolute minimum

worden gezien, aangezien wij een groot aandeel op ons nemen voor scholing en begeleiding van de kinderen.

Gelden, die tijdelijk niet nodig zijn  worden op een dagelijks opvraagbare renterekening gezet.


 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten


Ontvangsten

De donaties  zijn dit jaar onverwacht € 1.885. hoger dan in 2013.


Acties

Er waren diverse acties, zoals de Boston Marathon van ons bestuurslid Jean van Berkel opbrengst € 885. en de beklimming van de Peak Lenin en de Peak Elbroes

door de heer en mevrouw Bijlsma, opbrengst € 1.250.

Jean aan de finnish   Ans en Alex Bijlsma op de top van de Elbroes

   Geweldig zulke acties!
Inzameling voor computers door de Keizersgrachtkerk, opbrengst € 975..


Nieuwe computers voor DRC

Sponsortrek sponsort computerlessen voor de 55 kinderen van de DRC. Zonder computerlessen zijn hun kansen op de arbeidsmarkt een stuk kleiner.


Alle sponsors zeggen wij hierbij nogmaals heel Hartelijk dank!


 

Uitgaven DRC project

Jaarlijks wordt de begroting van DRC samen met Tendy Trust beoordeeld en het tekort gesuppleerd, de kosten zijn zeer aannemelijk, mede gezien

de stijgende schoolgelden en de hogere prijzen voor levensonderhoud van de kinderen.
Een overzicht van de totale kosten van het DRC vindt u hier.

 

Zowel door de eerder genoemde overheidscontrole als door onze bezoeken aan de projecten in Nepal is er een grote mate van zekerheid voor

de donateurs dat hun gift in zijn geheel aan een project ten goede komt.

 

De jaarlijkse algemene uitgaven voor de DRC kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 


Rijst voor de kinderen

Onderhoud (naai) machines

Computerleraar

handwerklerares

coördinator activiteitenbegeleider

lesgelden kinderen

materialen brei- en naailessen
 

 1.934,=

    154,=

    698,=

    698,=

    698,=

 4.872,= 

    146=

 _______

 9.200,=

======

 

In verband met de extra benodigde computers voor het project ten bedrage van € 1.525,50 werd besloten om de bijdrage ten opzichte van

vorige jaren(€ .9.800,=) met € 600,= te verlagen.

Sponsortrek Nepal is niet de enige donateur van het project. De Stichting DRC houdt zelf inzamelingsacties en zij hebben een eigen donateurbestand.

Hun inzamelingen zijn niet voldoende om de kosten van het project te betalen. Met name het schoolgeld en huiswerkbegeleiding door leraren is een probleem.

DRC family


 

Uitgaven project Keronja

In 2014 waren er geen uitgaven ten behoeve van de Healthpost. Er werd wel alvast door de bevolking een boom gekapt en te drogen

gelegd. In 2015 is het plan om alle houtwerk definitief te vervangen, houtrot heeft nagenoeg alles aangetast.

Indien er voldoende sponsoring komt, zal ook een deel van het meubilair worden vernieuwd. Dat geldt niet als topprioriteit.

Ingezamelde verbandmiddelen werden met een trekkinggroep in de healthpost afgeleverd.

Verbandmiddelen zijn zeer waardevol in Nepal en in onze westerse wereld wordt zoveel verspilt waar anderen gelukkig mee zijn.

Verbandmiddelen Keronja

 

Beheers- en administratiekosten

De administratie- en verwervingskosten zijn met € 275,01 zeer laag te noemen.

Die kosten worden ruimschoots gedekt door de renteopbrengsten.


Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.

 

 

Begroting 2015

Alleen de London-marathon is als actie opgenomen in een begroting, wellicht zullen er nog meer acties en beklimmingen van hoge bergen volgen.

Wij hopen dat meer sponsors ons gaan steunen, een voorspelling is moeilijk te maken.

 

De doorberekende onkosten zullen zeker laag blijven. Door bestuurders gemaakte kosten worden niet in rekening gebracht bij onze Stichting.

 

Zie voor meer informatie ook het algemeen beleidsplan voor 2015.

 

 

 

Noordbeemster, 14 februari 2015.

 

R.K.T. Kölber

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel

 

 

 

Accoord kascommissie, Purmerend 6 februari 2015.


J. KuiterT.A. Wiewel