Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

                                                                             Jaarrekening 2016

Het jaar 2016 was voor de Stichting Sponsortrek Nepal een rustig jaar.

De healthpost te Keronja zal niet door ons worden opgebouwd.
Een grote organisatie uit Singapore heeft het project overgenomen en zij zullen een healthpost bouwen.

Aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant is het dorp en omgeving hiermee geholpen.

Keronja zal bijna zeker niet op dezelfde plaats herrijzen; er zijn teveel aardverschuivingen.

Het project DRC draait op volle toeren en alle kinderen volgen een voor hen geschikte school.
Er werd een begin gemaakt met de voorbereidingen op de bouw van de healthpost te Gairamudi.

 

 Staat van Baten en Lasten

 

 

 

Ontvangsten

 

Donaties Algemeen

Donatie 40 mm mars

Acties

Donatie  keizersgrachtkerk

 

Totaal Donaties

Rente

 

Totaal baten (via bank)

Donaties via Tendy Trust Nepal

 

Totaal baten

 

Uitgaven projecten

project DRC zie budget

idem naaimachines/computers

Hulp aardbeving

Herstel DRC na aardbeving

 

Totaal uitgaven projecten

 

Bankkosten

Kosten Internet website

 

 

Totale Verwervingskosten

 

Totale Uitgaven

Saldo

Betaling uit reserve

 

Saldo exploitatie

 

2015

 

 

31.053,--

  1.060,--

10.816,--

     250,--

 ________

43.179,--

     447,14

________

43.626,14

           -.--

________

43.626,14

 

 

11.000,--

         --,--

  4.283,--        

  4.499,--     

_______

19.782,--

 

     185,30

     138,86

     

_______

     324,16

_______

20.106,16

23.519,98

         --,--
________

23.519,98

========

 

2016

 

 

  7.580,--

     575,--

  4.225,--*)   .

  1.050,--

________

 13.430,--

      389,13

________

 13.819,13

          --,--

________

 13.819,13

 

 

   10.200,--

     1.050,--     

            --,--    

            --,--

   _______

   11.250,--

 

        149,--            

        183,43

 

_________

        332,43

_________

  11.582,43

    2.236,70

         --.—

  ________

   2.236,70

   ========

Begroting 2016

 

 

 8.000,--

    600,--

 1.000,--

       --,--

 ______

  9.600,--

     400,--

 _______

10.000.--

     300,--

_______

 10.300,--

 

 

 11.000,--

          --,--

 25.000,-- *

           --,--

________

 36.000,--

 

    150,--

    140,--

     

________

    290,--           

_______

36.290,--

25.990

25.000,--_______

     990,--

=======

Begroting 2017

 

 

  8.000,--

     600,--

  2.000,--

         --,-- 

_______

 10.600,--

      400,--________

 11.000,--

      300,--

 _______

 11.300,--

 

 

11.000,--

         --,--         20.000,--*

10.000,--______

41.000,--

 

     160,--

     140,--

        ________

     300,--

________

41.300,--

30.000,--

30.000,--
_______

         --,--

========

 

 

 

Saldo ABN/AMRO 31/12 2016

Saldo ABN/AMRO renterekening 31/12 2016

Te ontvangen bankrente over 2016

Reserve projecten

Reserve te besteden aan aardbeving projecten

   1.279,97

 51.231,90

      389,13

 

 

________

 

 52.901,--

  =======

 

 

 

 22.901,--   

 30.000,--

________

 

 52.901,--

========

 

 

 

 

Blad 2

 

Tendy Trust Nepal

Einde 2010 werd de Stichting “Tendy Trust Nepal” opgericht, deze Stichting fungeert als tussenpersoon tussen DRC en Sponsortrek Nepal.
 Tevens behartigt deze NGO de belangen van andere projecten, zoals ons medisch project te Keronja.

Tendy Sherpa staat als trekkingorganisator in contact met vele trekkingtoeristen en hij probeert via de opgerichte Tendy Trust ook die personen
te motiveren om een bijdrage voor een project te doen.

 

Bestedingen voor onze projecten worden in goed overleg uitgevoerd.

Thans controleert, behalve de accountant ook de overheid alle Ngo’s grondig op alle uitgaven.

 

Toelichting op de balans

Wij streven ernaar om zo ongeveer 3x het benodigde voor het project DRC op de bank te hebben staan.

Zo zijn wij ervan verzekerd, dat het project altijd doorgang kan vinden en bij eventuele malaise

vroegtijdig te kunnen anticiperen; gehandicapte kinderen kun je niet zo van de ene dag op de andere buiten de deur zetten.

De acties rond de aardbeving heeft veel opgeleverd en wij willen deze zo goed mogelijk besteden.

Voor het project DRC is jaarlijks ca € 10.000. benodigd en eigenlijk zou hiervoor dan € 30.000.  als reserve op de rekening worden aangehouden.

In verband met de recente aardbevingen echter heeft het bestuur besloten om de reserve voor het DRC tijdelijk te verminderen tot ca. € 20.000. .

Voor de aardbeving is dan € 30.000. beschikbaar.

 

Gelden, die tijdelijk niet nodig zijn  worden op een dagelijks opvraagbare renterekening gezet.

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Ontvangsten

De donaties zijn dit jaar aanzienlijk lager dan vorig jaar.

Na de aardbevingen werden vele acties georganiseerd en wij hadden alle belangstelling in de pers.

De donaties liggen  thans weer op het niveau van voor de ramp.

 

Jean van Berkel heeft de Marathon van Tokio gelopen en dat heeft € 1.490.-- opgeleverd.

 

Freek Hommes heeft een lezing gegeven  voor de plattelandsvrouwen in Duitsland op een “Frau trifft Frau” bijeenkomst dit heeft € 1000,-- opgeleverd,
kerkgenootschap Sillixen heeft hier € 600. Aan bijgedragen . Freek heeft de dames overtuigd van ons prachtige project DRC .

 

Rob Hageman is actievoerder bij uitstek en dankzij een etentje ter gelegenheid van zijn ambtsjubileum

Ontvingen wij € 500.-

 

Geboortes zijn altijd weer een feest en in plaats van bloemen werd een bijdrage gevraagd voor ons project! Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

 

De Keizersgrachtkerk heeft  voor € 1.050. nieuwe naaimachines en computers geschonken.

 

*) Specificaties diverse acties:

Familie Mos geboorte Alex                      

Tokio Marathon Jean van Berkel

Freek Hommes lezing Frau trifft Frau

Ellen en Jan geboorte Ann

Rob Hageman etentje ambtsjubileum

Kaartverkoop op de NKBV-dag

 

Totaal acties

    400,--

 1.490,--  

 1.000,--

    750,--

    500,--
      85,--
_______
 4.225,--
=======

 

 

 

                                

 

 

 

 

Blad 3

 

Uitgaven DRC project

Jaarlijks wordt de begroting van DRC samen met Tendy Trust beoordeeld en het tekort gesuppleerd, de kosten zijn zeer aannemelijk,

mede gezien de stijgende schoolgelden en de hogere prijzen voor levensonderhoud van de kinderen.

 

Een overzicht van de totale kosten van het DRC vindt u hier.

 

Zowel door de eerder genoemde overheidscontrole als door onze bezoeken aan de projecten in Nepal is er een grote mate van zekerheid,
zeker voor
de donateurs dat hun gift in zijn geheel aan een project ten goede komt.

 

De door ons vergoedde kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

 

 

Rijst voor de kinderen

Onderhoud (naai) machines

Computerleraar

handwerklerares

coördinator activiteitenbegeleider

lesgelden kinderen

materialen brei- en naailessen

 

 

 2.045,=

    163,=

    845,=

    845,=

    845,=

 5.302,= 

    155,=

 

_______

10.200,=

======

 

 

Beheers- en administratiekosten

De administratie- en verwervingskosten zijn met € 332,43 zeer laag te noemen.

Die kosten worden ruimschoots gedekt door de renteopbrengsten.

 

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.

 

Begroting 2017

De begroting voor 2017 is vrij reëel gezien een vast bestand aan sponsors.

De doorberekende onkosten zullen zeker laag blijven. Door bestuurders gemaakte kosten worden niet in rekening gebracht bij onze Stichting

 

Er is op de balans een bedrag  van € 30.000.= gereserveerd voor slachtoffers van de aardbeving.

Helaas kon daar in 2016 geen invulling aan worden gegeven. Wij lichten hieronder een en ander toe:

 

Gairamudi of Putalikath € 20.000.=

Gairamudi is een dorp op de weg naar Rolwaling in het district Dolakha omvat ca 3600 woningen in diverse nederzettingen.
 Het is het dorp waar wij in de jaren ’80 op weg naar Rolwaling doorheen trokken en aldaar een deel van onze dragers verwierven.

 Een groot deel van het personeel van Iceland trekking komt uit dit gebied en deze mensen hebben geholpen om diverse projecten, zoals de healthpost te realiseren.

Ook in dit gebied hebben de bevingen verwoestende schade aangericht en praktisch de hele bevolking

leeft in noodonderkomens.

Het is onmogelijk om voor al deze mensen een nieuw huis te bouwen en er moet dus iets anders worden bedacht om dit te realiseren.

 

Ook de healthpost en de school zijn getroffen. Voor de school komt er van regeringswege een oplossing,
maar voor de healthpost wordt geen budget beschikbaar gesteld.

 

Wij hebben verregaande plannen om de healthpost te Gairamudi te herbouwen, zo mogelijk op een manier dat de bevolking hierbij ervaring

kan opdoen en die ervaring kan gebruiken voor de herbouw

van hun eigen huizen. Wij denken aan de bouw met lokale materialen als bamboe, stro of hennep.

Het zou geweldig zijn dat er na de herbouw van de healthpost  met participatie van de bevolking er begonnen kan worden om de bevolking
te begeleiden en support te geven bij de bouw van hun eigen huizen.

Blad 4

Dat kan naar ons idee alleen met lokale bouwmaterialen, die vrij goedkoop zijn.

 

Dit schreven wij vorig jaar en inmiddels zijn er concrete plannen om een healthpost te realiseren met legostenen gemaakt van lokale leem en cement.
 Een goede aardbeving bestendige bouwwijze en de bevolking zal meehelpen aan de bouw van de healthpost.
Als die klaar is kunnen zij met wat hulpzelf aan de slag om hun eigen huizen te bouwen. Wij hopen in april/mei van 2017 te starten met het project.

 

Herstel en afbouw gebouw DRC te Kathmandu € 10.000,=

Tijdens de aardbevingen werden U- profielen aangebracht rond het gebouw en die moeten worden afgetimmerd,
tevens moeten gescheurde muren worden hersteld.

Er is bewust gewacht met deze werkzaamheden tot de aarde in de Himalaya tot rust is gekomen.

Herstel is niet erg dringend voor de veiligheid maar moet wel worden gedaan.

Tevens is het dak niet al te best meer. Tijdens de bouw is er een tijdelijk zinken dak op gezet en volgens overheidsvoorschriften moet dit een authentiek
 dak worden van leistenen, behorende bij de stijl van het gebouw. Subsidies moeten hiervoor ook worden aangevraagd,
 voor de voortgang van het project is een en ander niet dringend.


Zie hiervoor de nieuwsbrieven op de website.

 

Zie voor meer informatie ook het algemeen beleidsplan voor 2017.

 

 

 

 

 

Noordbeemster, 20 februari   2017.

 

R.K.T. Kölber

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel

 

 

 

Accoord kascommissie, Purmerend,      15 maart   2017.

 

N. de Jongh- Zeilemaker

T. Bolding