Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

 Jaarrekening 2017

Staat van Baten en Lasten

 

 

 

Ontvangsten

 

Donaties Algemeen

Donatie St. Sarankot

Donatie 40 mm mars

Acties

Donatie  keizersgrachtkerk

 

Totaal Donaties

Rente

 

Totaal baten (via bank)

 

Uitgaven projecten

project DRC zie budget

idem naaimachines/computers

Healthpost Gairamudi

Herstel DRC na aardbeving

 

Uitgaven projecten

 

Bankkosten

Kosten Internet website

 

 

Totale Verwervingskosten

 

Totale Uitgaven

Saldo

Betaling uit reserve

 

Saldo exploitatie

 

2016

 

 

  7.580,--

         --,--

     575,--

  4.225,--

  1.025,--

 ________

13.430,--

     389,13

________

13.819,13

 

 

10.200,--

  1.050,--

         --,--         

         --,--     

_______

11.250,--

 

     149,--

     183,43

     

_______

     332,43

_______

11.582,43

  2.236,70

         --,--
________

  2.236,70

========

 

2017

 

 

12.660,--

  5.000,--

     600,--

     490,--*)

         --,--

________

18.750,--

      171,41

________

 18.921,41

 

 

     9.500,--

            --,--      

   14.452,50                 

            --,--

   _______

   23.952,50

 

        124,50             

            --,--

 

_________

        124,50

_________

   24.077,--

     5.155,59

         --.—

  ________

    5.155,59

   ========

Begroting 2017

 

 

 8.000,--

        --.--

    600,--

 2.000,--

       --,--

 ______

10.600,--

     400,--

 _______

11.000.--

 

 

 11.000,--

          --,--

 20.000,-- *

 10.000,--

________

 36.000,--

 

    150,--

    140,--

     

________

    290,--           

_______

41.300,--

30.000,--

30.000,--

_______

    -990,--

=======

Begroting 2018

 

 

  6.000,--         

         --,--

    600,--

  3.000,--

         --,-- 

_______

  9.600,--

      300,--________

  9.900,--

 

 

  9.600,--

         --,--   

  5.000,--                  

20.000,--______

34.600,--

 

     160,--

     140,--

        ________

     300,--

________

34.900,--

25.000,--

25.000,--
_______

         --,--

========

 

 

 

Saldo ABN/AMRO 31/12 2017

Saldo ABN/AMRO renterekening 31/12 2017

Te ontvangen bankrente over 2017

Reserve DRC exploitatie

Reserve te besteden aan aardbeving projecten

   2.152,97

 45.421,03

      171,41

 

 

________

 

 47.745,41

  =======

 

 

 

 22.745,41   

 25.000,--

________

 

 47.745,41

========

 

 

Toelichting op de balans

Wij streven ernaar om zo ongeveer 3x het benodigde voor het project DRC op de bank te hebben staan.

Zo zijn wij ervan verzekerd, dat het project altijd doorgang kan vinden en bij eventuele malaise

vroegtijdig te kunnen anticiperen; gehandicapte kinderen kun je niet zo van de ene dag op de andere buiten de deur zetten. In 2016
heeft het bestuur besloten om de reservering hiervoor tijdelijk te beperken tot ca € 20.000., dit in verband met de bouw van de healthpost te Gairamudi en het met de afbouw van

het gebouw van de DRC. Op dit moment is de reservering voor de exploitatie DRC met € 22.745,41 voldoende.

 

 

 

Blad 2

 

Reserve healthpost Gairamudi of Putalikath € 5.000.--
Er werd vorig jaar € 20.000. gereserveerd voor de bouw van deze healthpost.

Van met een pers zelf gemaakte legostenen en betonijzer wordt nu een gebouw opgericht
dat aardbeving bestendig zou moeten zijn.

Tot op heden werd ca € 7000. aan kosten voor begeleiding en  voor de pers uitgegeven.

Aan Tendy Trust werd een voorschot gegeven van 8000. , waarmee thans met het persen van de stenen is begonnen en waarvoor materiaal als hout voor kozijnen en dakconstructies werd aangeschaft.

Voor dit bedrag moet nog een afrekening worden gegeven.

Met betonijzer wordt een aardbeving bestendig gebouw opgericht. Ook zal er nog hulp voor begeleiding nodig zijn. De begeleiding wordt verzorgd door de Stichting Build Up Nepal.
Met de aanschaf van inventaris is nog geen rekening gehouden, zodra de healthpost in de loop van het jaar vordert gaan wij speciaal hiervoor inzamelen.

Zie hiervoor ook de nieuwsbrieven op de website.

Reserve afbouw gebouw DRC € 20.000.--
Vooral de aardbeving heeft ernstige wonden nagelaten; vele omliggende huizen zijn verwoest, zodat de jaarlijkse collecte wederom wellicht niet door kon gaan.|
De door de aardbeving aangerichte schade is toch wel groot te noemen, diverse scheuren moeten worden gedicht en de aangebrachte verstevigingen van ijzeren kokerbalken moeten
worden betimmerd. Nu blijkt dat ook de dakconstructie moet worden aangepast.
Tijdens de bouw van het tehuis werd besloten om, vanwege het ontbreken van de benodigde gelden, de bovenste verdieping niet af te bouwen en er een tijdelijk golfplaten dak op te plaatsen.
Nu eist de overheid, dat het gebouw volgens tekening zal worden afgebouwd.
Samen met het herstel van de aardbeving schade zullen de kosten in totaal € 40.000.
bedragen, hetgeen op dit moment niet verantwoord is om uit te geven.
Wij kunnen nu voor deze kosten maximaal € 20.000. doneren en het restant zal door andere sponsors van het project bijeengebracht moeten worden.
Tendy Sherpa is al aan de gang om dit te realiseren en er zijn enkele sponsors gevonden.

 

In totaal staat er dus € 25.000. extra aan reserve op de balans.

 

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Ontvangsten

De algemene donaties bedroegen dit jaar € 12.660,--. In dit bedrag is een eenmalige grote privé- gift begrepen van € 5.000,--. Er kan worden gesteld, dat de reguliere jaarlijkse donaties zo rond de € 8.000.—bedragen, niet genoeg om de gewenste vergoeding van de kosten voor de DRC te bekostigen.

 

Feestelijke gebeurtenissen als verjaardagen, huwelijk of geboortes zijn altijd een feest en in plaats van bloemen of cadeaus wordt dan een bijdrage aan een project gegeven. Niet alle kleine stortingen hiervoor staan in onderstaand staatje vermeld.
De acties waren dit jaar door omstandigheden aanzienlijk minder dan vorig jaar.

 

*) Specificaties diverse acties:

Dhr. Leo Schagen afscheid bij werkgever

Dhr. Alex Bijlsma lezing bij de NKBV

Totaal acties

 

 

    390,--

    100,--  

    490,--
    =====

 

 

 

Donatie Stichting Sarankot Gemeente Zutphen ad € 5000.  

De Stichting Sarankot krijgt van de Gemeente Zutphen soms een grote gift voor haar projecten.

Omdat er in 2017 projecten door omstandigheden niet konden doorgaan, hebben zij besloten om een bijdrage te vragen voor onze healthpost te Gairamudi.
Hier zou een stenenpers kunnen worden aangeschaft en een deel van de begeleidingskosten worden gefinancierd.

Het is fantastisch, dat Stichtingen onderling zo samen kunnen werken en elkaar helpen met het realiseren van de ontwikkelingshulp in Nepal.

Wij danken de Stichting Sarankot en de Gemeente Zutphen hiervoor heel hartelijk!   

                 

 

Blad 3

 

Uitgaven DRC project
Jaarlijks wordt de begroting voor het volgende jaar van DRC samen met Tendy Trust beoordeeld en het tekort gesuppleerd, de kosten zijn zeer aannemelijk,
mede gezien de stijgende schoolgelden en de hogere prijzen voor levensonderhoud van de kinderen.

Een overzicht van de totale kosten van het DRC vindt u hier.

Zowel door de eerder genoemde overheidscontrole als door onze bezoeken aan de projecten in Nepal is er een grote mate van zekerheid voor de donateurs
dat hun gift in zijn geheel aan een project ten goede komt.

 

 

Rijst voor de kinderen

Onderhoud (naai) machines

Computerleraar

handwerklerares

coördinator activiteitenbegeleider

lesgelden kinderen

materialen brei- en naailessen

 

 

 1.755,=

    150,=

    803,=

    803,=

    803,=

 5.039,= 

    147,=

_______

 9.500,=

======

 

 

Beheers- en administratiekosten

De administratie- en verwervingskosten zijn met € 124,50 zeer laag te noemen.

In 2016 heeft er een verrekening en vooruitbetaling plaatsgevonden, daardoor geeft de balans

op dit punt een vertekend beeld, de werkelijke jaarlijkse administratiekosten bedragen ca € 200..

Die kosten worden ruimschoots gedekt door de renteopbrengsten.

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding, zodat de donaties bijna in zijn geheel ten gunste van de projecten komen.

 

Begroting 2018

De begroting voor 2017 is voorlopig nog vrij reëel gezien een vast bestand aan sponsors.

Enkele sponsors hebben een 5- jarig fiscaal contract opgesteld, waardoor wij komende 2-3 jaren nog zekerheid hebben op vaste inkomsten.
De doorberekende onkosten zullen zeker laag blijven.

 

Zie voor meer informatie ook het algemeen beleidsplan voor 2018.

 

 

Noordbeemster, 01 april  2018.

 

R.K.T. Kölber

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel

 

 

 

Accoord kascommissie, Purmerend, 15  maart  2018.

 

N. de Jongh- Zeilemaker

 

T.Bolding