Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129  

 

Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2009

 

Ontvangsten                                                                                     

 

Donaties                                                                                                8.269,27       

Missie en Zending 40 mm mars                                                                 720,=

                                                                                                          ________         

Totaal giften                                                                                           8.989,27

                                                                                                          =======                                                                                                       

Uitgaven                                                                                             

website hosting van domeinnaam                                                              117,81                                            

Kamer van Koophandel                                                                              26,14

Notariskosten statutenwijziging                                                                 293,93

                                                                                                              ______

Totale onkosten                                                                                       438,88      

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

 

Project kosten gehandicapte kinderen en vrouwen Kathmandu                   9.229,20                       

                                                                                                            _______

Totale uitgaven                                                                                      9.667,08

  

 

 

Saldo                                                                                                  _   677,81

                                                                                                          ========

 

 

Balans                                                            activa                             passiva

Saldo Fortisbank 31/12- 2009                            14.110,61

 

Reserve projecten                                                                                  14.110,61                                 

                                                                       _______                          _______

                                                                       14.110,61                       14.110,61

                                                                       =======                     == =====

 

 

Giften

De giften zijn vergeleken met het boekjaar 2008 aanzienlijk lager ( € 15.030,67 in 2008). Dit in verband met de bijzondere actie in 2008 bij het beklimmen van de Mera Peak in 2008, die ca 7300. euro heeft opgeleverd, alsmede € 530. minder bijdrage van de Stichting Missie en zending.

 

Door het verkrijgen van de ANBI erkenning hopen wij meer donateurs te kunnen werven, vooral een regelmaat

aan vaste inkomsten is van belang.

 

Bestedingen

Ons project van gehandicapte vrouwen, kinderen en weeskinderen te Kathmandu heeft voortdurend onze zorg. De in ons gebouw verblijvende Stichting Disabled Rehabilitation Centre Nepal zamelt zelf in maar slaagt er niet helemaal in om alle benodigde gelden binnen te krijgen.

Hun opbrengsten gaan geheel op aan voeding, scholing en geneeskundige verzorging van de kinderen en vrouwen. Momenteel zijn er ca 50 kinderen intern en 25 vrouwen uit de buurtschap krijgen training om meer kans te maken op een plaats op de arbeidsmarkt.

 

Juist voor gehandicapten is het zo belangrijk dat zij naast hun gewone scholing een opleiding krijgen waar zij betere kansen kunnen verwerven op de arbeidsmarkt. Hiertoe behoren computertraining, kleding maken en breien. 

 

Jaarlijks wordt bij vooruitbetaling een voorschot gegeven over het tekort op hun begroting. Dit jaar hebben wij, inclusief de kosten voor overboeken een bedrag van 9.229,20 beschikbaar gesteld en wij krijgen aan het einde van het jaar een overzicht van hun werkelijke bestedingen. Zie bijlage begroting DRC

Zie de aparte bijlage, waarin het budget nader wordt gespecificeerd, zie ook de opmerkingen in het beleidsplan voor het jaar 2010.

 

Afrekening voorschot DRC over 2009

Van het voorschot ad. € 8008,= over het boekjaar 2009 hebben wij van de DRC een overzicht met nota’s ontvangen ten bedrage van Rupees 86.162.00 zijnde ca € 8.130,=.

De kosten zijn derhalve goed verantwoord en alle aanschaffingen welke staan vermeld in het jaarverslag van 2008 zijn daadwerkelijk uitgegeven. Tevens hebben wij geconstateerd, dat alle aangeschafte computers en

naaimachines aanwezig zijn in het project.

 

 

Renovatie Healthpost Keronja

De kozijnen en vloeren moeten deels worden vernieuwd, tevens moet de hele healthpost worden nagelopen op stucwerk en worden geschilderd. De moesson in de zomer maanden is desastreus voor houtwerk.

De problemen zijn ontstaan door lekkage aan het oude leistenen dak.

Gelukkig is het dak reeds vernieuwd, zodat dit voorlopig de laatste uitgave post zal zijn voor het onderhoud.

De renovatie zou in 2009 worden uitgevoerd, doch de werkzaamheden zijn uitgesteld tot februari 2010.

 

Onkosten

De onkosten waren in 2009 eenmalig aanzienlijk hoger. Dit in verband met de kosten voor de notaris i.v.m.

een noodzakelijke wijziging van de statuten ter verkrijging van de ANBI status.

Het streven is om de kosten minimaal te houden, bestuursleden declareren in het algemeen geen onkosten, tenzij het speciale kosten betreft voor een specifiek aanwijsbaar project of doel.

 

Reserve projecten

Zoals ook in het beleidsplan 2010 staat omschreven zijn de jaarlijkse kosten, met name die voor het DRC gigantisch hoog en een reserve voor de projecten zou eigenlijk ca € 20.000. moeten bedragen om ook in de komende jaren tegenvallende inkomsten te kunnen opvangen. Zie bijlage beleidsplan 2010.

 

Volgens het beleidsplan 2010 zijn de verplichtingen voor 2010 € 10.225.

Een reserve van € 14.110,61 is derhalve nog aan de lage kant. Inkomsten uit donaties kunnen door economische- of andere omstandigheden plotseling sterk dalen en minimaal 2jaar vooruit denken en reserveren is in dit project noodzakelijk. Kinderen kunnen niet zomaar op straat worden gezet omdat er geen geld meer is en hun scholing moet worden gewaarborgd.

 

 

Noordbeemster, 10 februari 2010                                                           Bijlagen; 1. Beleidplan 2010

                                                                                                                        2. Begroting DRC 2010

 

R.K.T. Kölber , voorzitter

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel