Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

 Jaarrekening 2015

Het jaar 2015 was voor de Stichting Sponsortrek Nepal een jaar van zorgen en verdriet.
Eerst de vele aardbevingen en later in het jaar de olieboycot door India. Vele Nepalezen zijn nu dakloos.

De medische post te Keronja is met de grond gelijk gemaakt, evenals Keronja zelf.

Gelukkig is het gebouw van de Disabled Children (DRC) grotendeels bespaard gebleven.
Verheugd zijn wij over de vele stortingen naar aanleiding van de ramp, hierover later meer..

 

Alle schoolprogramma’s voor de kinderen in DRC konden doorgaan en werd de training aan 25 gehandicapte en zeer
arme vrouwen voortgezet met als resultaat dat zij in de maatschappij een beter bestaan konden opbouwen en in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien.

 

 Staat van Baten en Lasten

 

 

 

Ontvangsten

 

Donaties Algemeen

Donatie 40 mm mars

Acties

Donatie  keizersgrachtkerk

 

Totaal Donaties

Rente

 

Totaal baten (via bank)

Donaties via Tendy Trust Nepal

 

Totaal baten

 

Uitgaven projecten

project DRC zie budget

Project DRC computers

Renovatie healthpost  Keronja

Hulp aardbeving

Herstel DRC na aardbeving

 

Totaal uitgaven projecten

 

 

Bankkosten

Kosten Internet website

 

 

Totale Verwervingskosten

Totale Uitgaven

 

Saldo

 

2014

 

 

  7.310,--

     550,--

  2.135, --

     975,--

   ______

10.970,--

     399,01

________

11.369,01

           -.--

________

11.369,01

 

 

  9.200,--

  1.525,50

         --,-- 

         --,--

 

_______

10.725,50

 

     136,15

     138,86

     

_______

     275,01

_______

11.000,51

  

     368,50

========

 

2015

 

 

31.053.--

  1.060,--

10816,--*)   .

     250,--

________

 43.179,--

      447,14

________

 43,626,14

          --,--

________

 43.626,14

 

 

   11.000,--

            --,--     

            --,--

     4.283,--

     4.499,--

_______

   19.782,--

 

       185,30

       138,86

          

_________

       324,16

_________

  20.106,16

 

  23.519,98

   ========

Begroting 2015

 

 

7.000,--

   600,--

      --,--

1.000,--

 ______

8.600,--

   300,--

_______

8.900,--

   300,--

_______

9.200,--

 

 

9.200,--

       --,--

   800,--

       --,--

        --.--

_______

10.000,--

 

    150,--

    140,--

     

________

    290,--           

_______

10.290,=

 

 -1.090,--

=======

Begroting 2016

 

 

  8.000,--

     600,--

  1.000,--

        --,-- 

_______

  9.600,--

     400,--________

10.000,--

     300,--

 _______

10.300,--

 

 

11.000,--

         --,--

         --,--

25.000,--

         --,--

_______

36.000,--

 

     150,--

     140,--

        ________

     290,--

________

36.290,--

 

 -25.990,--

========

 

 

 

Saldo ABN/AMRO 31/12 2015

Saldo ABN/AMRO renterekening 31/12 2015

Te ontvangen bankrente over 2015

Reserve projecten

Reserve te besteden aan aardbeving projecten

      932,40

 49.284,76

      447,14

 

 

________

 

 50.664,30

  =======

 

 

 

 20.664,30   

 30.000,--

________

 

 50.664,30

========

 

 


 

Tendy Trust Nepal

Einde 2010 werd de Stichting “Tendy Trust Nepal” opgericht, deze Stichting fungeert als tussenpersoon tussen DRC

en Sponsortrek Nepal. Tevens behartigt deze NGO de belangen van andere projecten, zoals ons medisch project te Keronja.

Tendy Sherpa staat als trekkingorganisator in contact met vele trekkingtoeristen en hij probeert via de opgerichte Tendy Trust
ook die personen te motiveren om een bijdrage voor een project te doen.

 

Bestedingen voor onze projecten worden in goed overleg uitgevoerd.

Thans controleert, behalve de accountant ook de overheid alle Ngo’s grondig op alle uitgaven.


Toelichting op de balans

Wij streven ernaar om zo ongeveer 3x het benodigde voor het project DRC op de bank te hebben staan.

Zo zijn wij ervan verzekerd, dat het project altijd doorgang kan vinden en bij eventuele malaise

vroegtijdig te kunnen anticiperen; gehandicapte kinderen kun je niet zo van de ene dag op de andere buiten de deur zetten.

De acties rond de aardbeving heeft veel opgeleverd en wij willen deze zo goed mogelijk besteden.

Voor het project DRC is jaarlijks ca € 10.000. benodigd en eigenlijk zou hiervoor dan € 30.000.  als reserve op de rekening worden aangehouden.

In verband met de recente aardbevingen echter heeft het bestuur besloten om de reserve voor het DRC tijdelijk te verminderen tot ca. € 20.000. .

Voor de aardbeving is dan € 30.000. beschikbaar.

 

Gelden, die tijdelijk niet nodig zijn  worden op een dagelijks opvraagbare renterekening gezet.

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Ontvangsten

De donaties zijn dit jaar € 32.209,-- hoger dan in 2014.

Dit komt door de vele acties welke ten gunste van de aardbeving werden georganiseerd.

 

Rob Hageman (L) heeft zich voor de 4-daagse loop laten sponsoren, dit leverde een mooi bedrag op van € 2.000.=.
De Stichting GBKN heeft dit bedrag verdubbeld, zodat deze "wandeltocht" € 3.920. euro heeft opgebracht!

 

De heer en mevrouw Bijlsma hebben wederom een geweldige actie op touw gezet. De beklimmingen in Ecuador en de tocht door
de
Pyreneeën hebben € 2.150. opgeleverd. 

 

Jean van Berkel heeft de Marathon van Londen gelopen en dat heeft € 2.849,50. opgeleverd.

 

Wij werden uitgenodigd door de Erasmus Universiteit om een voordracht over de aardbeving te verzorgen en Jean van Berkel heeft
dit voor ons gedaan; opbrengst € 1.310.

 

*) Specificaties diverse acties:

 

Presentatie in mei bij de Stichting Odion Purmerend

4-daagse Nijmegen Rob hageman                                            

Beklimming in Equador mevrouw en dhr. Bijlsma

Marathon Jean van Berkel

Erasmus Universiteit voordracht Jean van berkel

Totaal acties

    586,50

 3.920,--

 2.150,--

 2.849,50

 1.310,--

10.816,--

=======


 

Verder waren er nog vele acties rond verjaardagen en geboortes.

Alle gevers nogmaals heel hartelijk dank!                                   
 

Uitgaven DRC project

Jaarlijks wordt de begroting van DRC samen met Tendy Trust beoordeeld en het tekort gesuppleerd, de kosten zijn zeer aannemelijk,
mede gezien de stijgende schoolgelden en de hogere prijzen voor levensonderhoud van de kinderen.

 

Door de aardbeving zijn vele huizen in het gebied rond ons project DRC met de grond gelijk gemaakt en derhalve was er veel minder inkomsten
bij het DRC. Jaarlijks is er een zogenaamde “Door to Door Action”, doch er waren simpel gezegd minder deuren, zodat wij onze bijdrage van
dit jaar hebben verhoogd van € 9.200,-- naar 11.000,--.

 

Een overzicht van de totale kosten van het DRC vindt u hier.

 

Zowel door de eerder genoemde overheidscontrole als door onze bezoeken aan de projecten in Nepal is er een grote mate van zekerheid voor
de donateurs dat hun gift in zijn geheel aan een project ten goede komt.

 

 

De jaarlijkse algemene uitgaven voor de DRC kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

 

 

Rijst voor de kinderen

Onderhoud (naai) machines

Computerleraar

handwerklerares

coördinator activiteitenbegeleider

lesgelden kinderen

materialen brei- en naailessen

Salaris directeur Mr. Tanka

 

 1.642,=

    154,=

    740,=

    740,=

    740,=

 5.350,= 

    294,=

 1.340,=

_______

11.000,=

======

 

 

 

Uitgaven naar aanleiding van de aardbevingen.

 

Keronja opzetten van een nood healthpost

Bhimdunga noodhulp dekzeilen

Hulp aandeel staff Iceland Trekking

Genoemd onder “hulp aardbeving”

Herstel DRC na de beving

Totaal uitgaven aardbeving

   344,=

1.895,=

2.044,=

4.283,=

4.499,=

8.782,=

======

 

 

 

Project Keronja

Iceland Trekking heeft na het instorten van de Healthpost een nood healthpost gebouwd.

De kosten hiervoor bedroegen € 344.

 

De gids Thiren Rai heeft samen met de Oostenrijker Rudi Mayr hulpgoederen, als dekzeilen en dekens uitgedeeld aan de bevolking van Keronja.
Dit alles kwam voor rekening van Rudi Mayr en ging buiten Sponsortrek om. Keronja was in het episch centrum van de bevingen en er was veel
internationale hulp aanwezig, zodat wij ons geld beter later
kunnen besteden, zoals aan de herbouw.

hulp na de beving ingestorte healthpost
Hulpgoederen worden uitgedeeld.                                             De healthpost is ingestort


 

Project DRC

Na de eerste beving ontstonden enorme scheuren in het gebouw en er werd besloten om onmiddellijk voorzieningen te treffen om te voorkomen
dat het gebouw zou instortingen.

Rondom werden stalen hoekprofielen aangebracht voor totaal € 4.499., dit bleek een geweldig goede investering, want bij de volgende bevingen
bleef het gebouw fier overeind, terwijl het anders zou zijn ingestort!

het ijzerwerk voor de constructie  hoeklijnen

 

Hulp aan onze "Sherpa's"
Ook het personeel van Iceland Trekking werd niet vergeten, zo'n 30 "Sherpa's " met schade aan hun huizen kregen ieder ca € 400.

Wij hebben €  2.044. bijgedragen. Het restant van het totale bedrag van ca € 12.000. werd door cliënten van Iceland Trekking en door inzameling
in Kathmandu bijeen gebracht.

uitdelen van de vergoedingen 


 

Hulp aan Bhimdunga

Bhimduga ligt vlakbij het gebouw van de DRC, ons project. Het is een armenwijk en voor alle inwoners in die wijk, die hun huis kwijt zijn hebben
wij voor een bedrag van € 1.895. dekzeilen uitgedeeld om tijdelijke huisvesting te bouwen.

Bhimdunga hulpgoederen worden uitgedeeld

 

Beheers- en administratiekosten

De administratie- en verwervingskosten zijn met € 324,16 zeer laag te noemen.

Die kosten worden ruimschoots gedekt door de renteopbrengsten.

 

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.


Begroting 2016

Alleen de London-marathon is als actie opgenomen in de begroting, wellicht zullen er nog meer acties en beklimmingen van hoge bergen volgen.

Wij hopen dat meer sponsors ons gaan steunen, een voorspelling is moeilijk te maken.

 

De doorberekende onkosten zullen zeker laag blijven. Door bestuurders gemaakte kosten worden niet in rekening gebracht bij onze Stichting.

 

Keronja

Na de aardbeving hebben wij aangeboden om de vernielde healthpost te herbouwen. Doch ook de overheid zou mee moeten betalen, er zou

dan nog geld overblijven voor andere zaken, zoals een deel van herbouw van de school of technisch support voor herbouw van de huizen.

 

Na enige maanden hoorden wij, dat er geen aanvraag bij de overheid is ingediend en dat een andere organisatie de healthpost ,
zonder genoemde voorwaarden, zou herbouwen.

Zoals eerder gezegd, kreeg Keronja na de beving enorme publiciteit omdat de plaats in het episch centrum lag. Diverse grote organisaties ,
zoals het Rode kruis Singapore houden zich nu met Keronja bezig en ons bestuur heeft daarom besloten om de ingezamelde gelden elders
te besteden waar die het meest nodig zijn.

 

Gairamudi

totaalvernielde huizen 

Gairamudi is een dorp op de weg naar Rolwaling in het district Dolakha omvat ca 3600 woningen in diverse nederzettingen. Het is het dorp
waar wij in de jaren ’80 op weg naar Rolwaling doorheen trokken en aldaar een deel van onze dragers verwierven. Een groot deel van het
personeel van Iceland trekking komt uit dit gebied en deze mensen hebben geholpen om diverse projecten, zoals de healthpost te realiseren.

Ook in dit gebied hebben de bevingen verwoestende schade aangericht en praktisch de hele bevolking leeft in noodonderkomens.

Het is onmogelijk om voor al deze mensen een nieuw huis te bouwen en er moet dus iets anders worden bedacht om dit te realiseren.

 

Ook de healthpost en de school zijn getroffen. Voor de school komt er van regeringswege een oplossing, maar voor de healthpost wordt
geen budget beschikbaar gesteld.

 

Wij hebben verregaande plannen om de healthpost te Gairamudi te herbouwen, zo mogelijk op een manier dat de bevolking hierbij ervaring
kan opdoen en die ervaring kan gebruiken voor de herbouw van hun eigen huizen. Wij denken aan de bouw met lokale materialen als bamboe, stro of hennep.

Het zou geweldig zijn dat er na de herbouw van de healthpost  met participatie van de bevolking er begonnen kan worden om de bevolking
te begeleiden en support te geven bij de bouw van hun eigen huizen.

Dat kan naar ons idee alleen met lokale bouwmaterialen, die vrij goedkoop zijn.


Voor de slachtoffers van de aardbeving hebben wij dit jaar € 25.000. gereserveerd.


Zie hiervoor de nieuwsbrieven op de website.

 

Zie voor meer informatie ook het algemeen beleidsplan voor 2016.

 

 

Noordbeemster, 25 april  2016.

 

R.K.T. Kölber

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel

 

 

 

Accoord kascommissie, Purmerend,      21 april   2016.

 

W.D. Lust

 

 

 

J. Kuiter